Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

KOMUNIKAT

W związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS Cov2, kierując się potrzebą zapewnienia  Państwa bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie naszej jednostki i przyjęcie jako zalecanej formy kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Wizyta osobista w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim  jest zalecana wyłącznie w sytuacji, gdy kontaktu bezpośredniego nie można zastąpić inną formą i powinna być wcześniej uzgodniona telefonicznie.

Wykaz aktualnych telefonów kontaktowych dostępny jest TUTAJ

all4web

logo psp horz1

Statystyki zdarzeń na dzień 23.11.2020

panel
472
Pożary
panel
1502
Miejscowe zagrożenia
panel
179
Alarmy fałszywe
panel
2153
Suma

Sekcja kontrolno-rozpoznawcza Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim

Kierownik Sekcji - st. kpt. mgr inż. Jakub Rytych

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.512139006, 44 647-39-19 wew. 150

Starszy specjalista - kpt. inż. Adrian Dziubecki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 605435910, 44 647-39-19 wew. 151

Starszy technik - mł. ogn. mgr inż. Mariusz Pietraszczyk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (0-44) 647-39-19 wew. 152

Główne zadania wydziału:

 • załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego, dotyczących nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • dokonywanie oceny spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w projektach budowanych, w przypadkach wskazanych przez przepisy techniczno-budowlane
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz miejscowych zagrożeń,
 • inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego powiatów,
 • uzgadnianie sposobów połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z komendą miejską,

Podstawy prawne

 • 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, z późniejszymi zmianami).
 • 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1340, z późniejszymi zmianami).

Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru

1. W przypadku powstania pożaru najważniejsze jest wydostanie się na zewnątrz pomieszczenia, budynku, ale przede wszystkim:

 • nie ulegaj panice,
 • nie ryzykuj życia dla ratowania mienia,
 • nie używaj wind,
 • nie wchodź z powrotem do pomieszczeń, dopóki strażacy nie powiedzą, że jest to bezpieczne.

zabronione jest:

 • przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
 • zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.

Wszystkie osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników.

2. Nie używaj wody do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.

3. Poruszając się zadymionym korytarzem pamiętaj, że przy podłodze jest mniej dymu i jest niższa temperatura, dlatego przyjęcie niskiej pozycji umożliwi lepszą widoczność i ułatwi oddychanie.

4. Gdy w pomieszczeniu ulegnie uszkodzeniu instalacja lub urządzenie na gaz ziemny należy:

 • Otworzyć okna i opuścić pomieszczenie,
 • Niezwłocznie zawiadomić o awarii pogotowie gazowe,
 • Nie podejmować na własną rękę prób naprawy instalacji i urządzeń gazowych,
 • Nie włączać urządzeń elektrycznych żeby nie zainicjować wybuchu gazu.

Informacja dotycząca zapobiegania zatruciom
tlenkiem węgla

Prawo budowlane zobowiązuje zarządców oraz właścicieli obiektów budowlanych, w tym m.in. budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) co najmniej raz w roku  w związku z art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2.

Dodatkowo w myśl przepisów przeciwpożarowych w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

1)       od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej cztery razy w roku;

2)       od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej dwa razy w roku;

3)       od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

W wymienionych obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Państwowa Straż Pożarna prowadzi systematyczne czynności kontrolne w zakresie prawidłowości eksploatacji instalacji użytkowych, w tym również czyszczenia przewodów kominowych.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej,
 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu
i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

 • zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
 • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
 • jak najszybciej podać tlen,
 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np.  metodą usta – usta oraz masaż serca,
 • nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.
Stężenie objętościowe CO (tlenku węgla) Objawy zatrucia:
0,01-0,02 % Lekki ból głowy przy ekspozycji 2-3 godziny.
0,04 % Silny ból głowy zaczynający się około 1 godzinę po wdychaniu tego stężenia.
0,08 % Zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania; po dwóch godzinach trwałą śpiączka.
0,16 % Silny ból głowy, konwulsje po 20 minutach, zgon po dwóch godzinach.
0,32 % Intensywny ból głowy i wymioty po 5-10 minutach, zgon po 30 minutach.
0,64 % Ból głowy i wymioty po 1-2 minutach, zgon w niecałe 20 minut.
1,28 % Utrata przytomności po 2-3 wdechach, śmierć po 3 minutach.