Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

banner2

Struktura organizacyjna

Organizację i funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim określa regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, zwana dalej komendą miejską, stanowi aparat pomocniczy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej komendantem miejskim. Terenem działania komendy miejskiej jest obszar powiatów: grodzkiego piotrkowskiego i ziemskiego piotrkowskiego. Siedzibą komendy miejskiej jest miasto Piotrków Trybunalski ul. Jagiellońska 11. Komenda miejska w Piotrkowie Trybunalskim jest komendą miejską kategorii III

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi komendy są:

1. Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Do zadań wydziału operacyjno-szkoleniowego należy w szczególności:

 1. analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia na obszarze działania oraz przygotowywanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym, w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia działań ratowniczych;
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualne przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie silami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatów;
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 6. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z WSKR;
 8. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP na obszarze powiatów pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 9. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy miejskiej i ksrg;
 10. realizowanie funkcji rzecznika prasowego komendanta miejskiego;
 11. prowadzenie zadań obronnych i ochrony informacji niejawnych określonych w odrębnych przepisach.

2. Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

Do zadań sekcji kontrolno-rozpoznawczej należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń przez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. analizowanie stanu bezpieczeństwa powiatów w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
 3. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 4. uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń,
 5. uzgadnianie sposobów połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z Komendą Miejską PSP,
 6. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 7. wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

3. Sekcja Kadrowo-Organizacyjna

Do zadań sekcji kadrowo-organizacyjnej należy w szczególności:

 1. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej,
 2. realizowanie polityki kadrowo-płacowej komendanta miejskiego,
 3. prowadzenie akt osobowych strażaków i pracowników cywilnych,
 4. organizowanie doskonalenia zawodowego,
 5. prowadzenie spraw z zakresu planowania pracy komendy miejskiej,
 6. organizowanie pracy kierownictwa komendy miejskiej (narady, odprawy, spotkania),
 7. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego,
 8. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, Zarządem Powiatowym ZOSP RP, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej prowadzenie biblioteki, archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją,
 9. zapewnienie obsługi strażaków i pracowników cywilnych w zakresie spraw socjalno-bytowych,
 10. prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi, społecznymi i innymi,
 11. współpraca i obsługa emerytów i rencistów komendy miejskiej.

4. Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna

Do zadań sekcji kwatermistrzowsko-technicznej należy w szczególności:

 1. planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów obiektów oraz zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów i pomieszczeń,
 2. planowanie potrzeb materiałowo-technicznych,
 3. sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem mienia,
 4. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki KSRG,
 5. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej,
 6. prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku,
 7. dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej,
 8. prowadzenie magazynu w komendzie miejskiej, utrzymywanie w gotowości operacyjno-technicznej pojazdów i sprzętu pozostającego na wyposażeniu komendy,
 9. nadzór nad wykonywaniem napraw i konserwacją sprzętu ochrony dróg oddechowych, wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu łączności,
 10. prowadzenie kasy realizującej operacje finansowe w komendzie miejskiej,

5. Sekcja Finansów

Do zadań sekcji finansów należy w szczególności:

 1. planowanie przychodów i wydatków oraz ich realizacja i rozliczanie w zakresie kompetencji przekazanych przez prezydenta miasta,
 2. planowanie, realizacja i rozliczanie budżetu, oraz środków pozabudżetowych,
 3. prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej,
 4. likwidacja składników majątkowych,
 5. rachuba płac,
 6. wewnętrzna kontrola finansowa,
 7. prowadzenie kartoteki magazynowej,

6. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Do zakresu działania jednostki ratowniczo-gaśniczej należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 3. wykonywanie podstawowych oraz specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych w tym z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i wodnego;
 4. przygotowywanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych;
 5. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi w zakresie doskonalenia likwidacji skutków zdarzeń;
 6. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 7. prowadzenie własnego doskonalenia zawodowego;
 8. realizacja zajęć sportowych.