Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

.

banner2

Status prawny

Status prawny Komendy Miejskiej Panstwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim określa art. 8, ust. 1, pkt. 3 ustawy o Panstwowej Straży Pożarnej – tekst jednolity (Dz. U. Nr 147, poz. 1230 z 2002 roku z pózn. zm.).

Szczegółowe zasady organizacji komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Panstwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim powstała z dniem 01 stycznia 1999 roku na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa Dz.U. Nr 106, poz. 668).